شماره حساب

شماره حساب ها

 بانك ملت 

شماره حساب :  ۴۶۹۴۵۹۵۹۷۵

شماره کارت   : ۶۱۰۴۳۳۷۵۶۵۳۹۰۰۴۲

شماره حساب شبا : IR۱۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹۴۵۹۵۹۷۵

صاحب حساب  مهران حسین پور